Algemene Voorwaarden

  1. Algemene voorwaarden
   1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle verkoopovereenkomsten die door Puremetik worden gesloten als verkoper van designmeubelen en diverse consumptiegoederen (hierna: “Puremetik”).

   1.2 Puremetik aanvaardt geen algemene voorwaarden en / of voorwaarden van de klant (hierna: “Klant”), behalve indien en voor zover enige voorwaarde of voorwaarden schriftelijk door Puremetik zijn aanvaard.

   1.3 Indien de orderbevestiging van Puremetik voorwaarden bevat die afwijken van deze algemene voorwaarden, prevaleert de voorwaarde in de orderbevestiging van Puremetik.   Overeenkomst
   2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Puremetik zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na dagtekening.

   2.2 Alle (online) verkopen door Puremetik worden door Puremetik schriftelijk bevestigd (per e-mail, digitale bevestiging of per gewone post), en eventueel goedgekeurd en bevestigd door een digitaal bevestigd verkoopcontract.

   2.3 De Klant wordt ook geacht de bestelling van Puremetik te hebben aanvaard indien hij om uitvoering van de bestelling heeft verzocht.

   2.4 Eventuele (order) bevestiging (en) van de Klant die afwijkt van de orderbevestiging van Puremetik, binden Puremetik slechts indien Puremetik dergelijke afwijkingen schriftelijk heeft aanvaard.

   KvK-nummer: 78324955
   BTW nummer: NL861347572B01
   Info@puremetik.nl

   Prijs en betalingsvoorwaarden
   3.1 De prijs in de orderbevestiging van Puremetik staat vast en inclusief 21% Nederlandse BTW.

   3.2 Alle belastingen en accijnzen van welke aard dan ook, nu of hierna geheven door overheidsinstanties, hetzij federaal, staats- of lokaal, hetzij direct of indirect, op de verkoop of het transport van enige gedekte goederen, zullen worden betaald en gedragen door de Klant.

   3.3 Puremetik is gerechtigd de prijs met terugwerkende kracht te verhogen indien de kostprijsbepalende factoren een verhoging hebben ondergaan. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: productiekosten, grond- en hulpstoffen, energie, producten of materialen die Puremetik van derden heeft verkregen, belastingen, heffingen, overheidsheffingen, vrachtkosten en verzekeringspremies. Puremetik zal de Klant op de hoogte brengen van een dergelijke verhoging.

   3.4 Verrekening of behoud van betaling door de Klant is niet toegestaan, tenzij Puremetik schriftelijk heeft bevestigd dat verrekening of retentie van betaling door de Klant is toegestaan.

   3.5 Afnemer wordt geacht zonder aanmaning of ingebrekestelling in verzuim te zijn indien hij in gebreke blijft in de betaling. Vertragingsrente kan in rekening worden gebracht tegen een jaarlijks tarief van 12%.

   3.6 In alle gevallen blijft Puremetik, zonder enige beperking, eigenaar van de goederen tot het moment dat de Klant aan alle toezegging (en) heeft voldaan en de betaling (en) volledig door Puremetik is ontvangen.

   3.7 Na voltooiing worden extra opslagkosten van 1% van de totale factuurprijs per week (met een minimum van EUR 50, - per week) in rekening gebracht voor de winkelwaar als het openstaande factuursaldo niet volledig is betaald en er geen verzendingsregelingen zijn getroffen. binnen tien werkdagen na ontvangst van het product door Puremetik. De toeslag van 1% wordt elke week berekend totdat de openstaande factuur volledig is betaald en de verzendregelingen zijn betaald.

   3.8 Puremetik is gerechtigd om een ​​minimum van 100% vooruitbetaling te verlangen bij online verkoop van de goederen.

   3.9 Er zijn garanties op de goederen van Puremetik voor de duur van twaalf maanden nadat de Klant de goederen heeft gekocht. Als er zich problemen voordoen, behoudt Puremetik zich het recht voor om te bepalen of vervanging of reparatie het meest geschikt is. Als Puremetik besluit om aanvullende specifieke garanties te geven met betrekking tot bepaalde goederen, zal dit duidelijk worden gemaakt in het bestelformulier. Garanties van Puremetik zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op:

   (1) waterschade aan de goederen van Puremetik;

   (2) schade als gevolg van reparaties door derden zonder toestemming van Puremetik;

   (3) aanpassingen aan de goederen van Puremetik;

   (4) onrechtmatig onderhoud van de goederen van Puremetik;

   (5) als de goederen van Puremetik zijn gebruikt voor andere doeleinden dan door Puremetik};

   (6) veelvuldig gebruik van de goederen van Puremetik buiten of in de regen.   Levering en vertragingen
   4.1 Puremetik heeft recht op gedeeltelijke verzending van de bestelling. Elke levering kan worden gezien als een afzonderlijk contract. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat goederen door deuren, ramen en / of lift passen. Prijzen zijn exclusief levering per post. De transittijd is afhankelijk van de specifieke situatie.

   4.2 Puremetik wordt vrijgesteld van de overeengekomen leveringsdata en -termijnen voor zover en zolang zich omstandigheden voordoen die de nakoming wezenlijk belemmeren. Alle moeilijkheden, ongeacht hun aard, de sfeer en het segment van de toeleveringsketen waarin ze zich voordoen, zoals overmacht en overmacht (bijv. Overstroming, ijs, oogstverlies, enzovoort) export- en importbeperkingen, productieproblemen , problemen bij het verkrijgen van goederen, verstoring van
  Hieronder treft u uw privacybeleid aan dat u voor uw webshop kunt gebruiken. Let op: aan dit privacybeleid kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg een advocaat bij twijfel over de inhoud.